Zdobywamy rolnicze doświadczenie zawodowe w Grecji 2016/2017

 

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych "Parnas" skutecznie realizuje projekty skierowane do młodzieży w dziedzinie edukacji i nauki,  wspierające młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy i kompetencji umożliwiających rozwój osobisty, niezbędnych w radzeniu sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz sprostaniu nowych wyzwań na ciągle zmieniającym się rynku pracy. 

Realizacja projektu wpisała się w potrzeby Zespołu Szkół, którego główną "bolączką" jest  niewystarczająca jakość praktyk zawodowych.  Brak odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia dobrej jakości szkoleń zawodowych występuje przede wszystkim w małych miastach. Badania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy wskazują na silną zależność między poziomem edukacji i jej wpływem na poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz związek posiadania doświadczenia zawodowego a aktywnością w celu podjęcia pracy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i placówek oświatowych prowadzących szkolenia zawodowe Centrum podjęło współpracę z Zespołem Szkół w Makowie Mazowieckim, mającym w swojej ofercie edukacyjnej zasadnicze i techniczne klasy zawodowe, w których naukę podejmują absolwenci gimnazjum z miasta i okolicznych miejscowości. Uczniowie odbywają przygotowanie zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego, którego wyposażenie nie jest w stanie zabezpieczyć uczniom wszystkich zawodów optymalnych warunków do zdobywania wysokiej jakości umiejętności zawodowych. Istnieje obawa, że uczniowie nie będą w wystarczającym stopniu przygotowani do podjęcia staży poza miejscem zamieszkania. Dowodzą tego analizy instytucji zajmujących się jakością przygotowania absolwentów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy.

Grupą docelową projektu są uczniowie klas technicznych o profilu rolniczym.

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas drugich i trzecich technikum w zawodach rolnik i technik agrobiznesu uczęszczający do Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim. Dla obu zawodów w podstawie programowej określono wspólne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia. Zaplanowane działania skierowane są do 72 uczniów, którzy  w dwóch grupach odbędą dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Cel główny projektu:

- zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego wpisującego się  w sformułowane efekty kształcenia w  podstawie programowej dla zawodu, umożliwiającego lepsze przygotowanie do zdobycia kwalifikacji w zawodzie,

- podwyższenia umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe.

Wartością dodaną dla uczestników wynikającą z udziału mobilności będzie:

- kształcenia   kompetencji  społecznych  związanych  z  wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolności negocjacyjnych, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi.

-zwiększenie świadomości funkcjonowania we wspólnocie europejskiej,

- poznanie dorobku kulturowego, cywilizacyjnego regionu i miejsca odbywania stażu.

Uczestnicy mobilności wyjechali do południowej Grecji  do  miejscowości Malivoia na Riwierze Olimpijskiej. Miejscem stażu były olbrzymie gospodarstwa agroturystyczne  z  uprawą oliwek, kasztanów, jabłek. Praktyka w tego typu gospodarstwie zaspokoiła potrzeby uczestników w celu zdobycia doświadczenia w realnych warunkach. Współpraca organizacji przyjmującej z innymi gospodarstwami w regionie umożliwi uczestnikom poznanie specyfiki upraw, warunków glebowych, a tym samym wpłynie na poszerzenie wiedzy w zakresie agroturystyki i rolnictwa.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów pozytywnie  oddziałała na wszystkich uczestnikach projektu, szkołę współpracującą,  instytucje partnerskie oraz środowisko lokalne.

Uczestnicy uzyskali wiedzę, umiejętności zawodowe, językowe. Staż zagraniczny umożliwiał wykształcenie postaw otwartości na innych ludzi, uczył poszanowania inności i różnorodności. Młodym ludziom żyjącym i uczących się w małych miejscowościach wyjazd zagraniczny daje możliwości  poznawania Europy, poznawania europejskiego rynku pracy. Przekonali się, że wiedza, kwalifikacje zawodowe, znajomość języków obcych mogą zmienić ich start w dorosłe życie zawodowe. Przede wszystkim pozbywają się kompleksów ludzi z "prowincji". Nabierają odwagi i wiary w swoje możliwości.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

18156995_662604107263803_48388269318049045_n
18156995_662604107263803_48388269318049045_n

18195163_664648950392652_8187506253616721901_n
18195163_664648950392652_8187506253616721901_n

malze
malze

18156995_662604107263803_48388269318049045_n
18156995_662604107263803_48388269318049045_n

1/10