Nowoczesne Rolnictwo dla Mazowsza 

 

Nazwa zadania:  NOWOCZESNE ROLNICTWO DLA MAZOWSZA

Program: Leonardo da Vinci – Akcja Mobilność - współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Instytucja współfinansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (fundusze UE)

 

W projekcie uczestniczyła 35 - osobowa grupa młodzieży pełnoletniej, ucząca się zawodu technika rolnictwa i technika agrobiznesu w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim położonej w powiecie makowskim, w północnej części województwa mazowieckiego. "Mazowiecki Rynek Pracy" zamieścił mapę bezrobocia na Mazowszu według stanu na koniec października 2012 roku. Powiat makowski znajduje się w tym zestawieniu jako powiat o najwyższym - 35% wskaźniku bezrobocia w województwie.

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów Szkoły oraz zwiększenie ich mobilności. Dzięki współpracy Szkoły z Centrum, którego członkowie cechują się doświadczeniem w realizacji projektów europejskich,  wypracowany został model Partnerstwa, który pozwala pełniej wykorzystywać potencjał obu instytucji. Szczególnie ma to znaczeniu przy realizacji potrzeb uczniów i zwiększania ich konkurencyjności i mobilności na rynku pracy. Dzięki projektowi odbyli oni 14-dniowy staż w Anglii w dniach 17-31 maja 2014 roku, którego efekty będą odczuwalne nie tylko w samej placówce, ale w szerszym wymiarze lokalnym. Projekt odpowiada nie tylko na potrzeby samych uczestników, ale również środowiska lokalnego: szkoły czy pracodawców. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej produkcji rolnej pozwoli uczestnikom na przeprowadzenie należytej modernizacji gospodarstw rolnych, których, w niedługim okresie, będą właścicielami. Zapoznanie się z najnowocześniejszymi w Europie technikami produkcji rolnej (urządzeniami, środkami zwiększającymi wydajność, organizacją pracy) w prosty sposób przełoży się na wzrost umiejętności praktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia należytych przedsięwzięć modernizacyjnych.  Uczestnicy zostali również zapoznani z rozwiązaniami instytucjonalnymi (np. zrzeszenie producenckie). Wiedza w ten sposób zdobyta może być źródłem zmian i przeobrażeń obszarów wiejskich w tym regionie.

 

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.