Krajobraz na miarę XXI wieku - nowoczesność, harmonia i funkcjonalność

 

 

Projekt objął 2-tygodniową praktykę zawodową dla 71 uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu technika architektury krajobrazu.


Uczniowie wyjechali na staż zawodowy, który został zorganizowany przez Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych Parnas (instytucja wysyłająca) oraz Centrum mobilności Kokkino Nero - Grecja (instytucja przyjmująca).
Instytucja w której uczniowie odbyli praktykę zajmuje się kształceniem zawodowym w szeroko rozumianej branży budowlanej, w tym w dziedzinie architektury krajobrazu. Dysponuje najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami, programami i stanowiskami roboczymi wykorzystywanymi obecnie do nauki zawodu technika architektury krajobrazu.

 

Organizacja stażu wynikała z potrzeby udoskonalenia kompetencji zawodowych przyszłych architektów krajobrazu, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek pracy w tej dziedzinie.
Podstawowym założeniem programowym projektu było umożliwienie uczestnikom rozwinięcie umiejętności oraz wiedzy z zakresu projektowania dróg z betonu i naturalnego kamienia brukowego w historycznej i nowoczesnej
architekturze krajobrazu. Oprócz tego stażyści zapoznali się z nowymi programami komputerowymi, urządzeniami technicznymi stosowanymi w architekturze krajobrazu. Doskonalili umiejętności praktyczne związane z dokonywaniem pomiarów nowoczesnym sprzętem mierniczym, w tym również urządzeniami korzystających z technik laserowych, zakładaniem dróg i ścieżek w ogrodach i parkach, wiązaniem kostki brukowej, projektowaniem miejsc z wykorzystaniem bruku dekoracyjnego. Dzięki wykonywaniu zadań praktycznych, na które przeznaczone zostało 80% czasu, nauczyli się poszukiwania rozwiązań dla pojawiających się na bieżąco problemów i wyzwań architektonicznych oraz opanowali umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy.


Jednym z zadań projektu był wszechstronny, wielokierunkowy rozwój uczniów. Oprócz pogłębienia praktycznych kompetencji z zakresu zawodowego mieli oni możliwość porównania technologii, narzędzi stosowanych w greckiej
architekturze krajobrazu i, w wielu obszarach wyznaczającej trendy, oraz stanowiącej punkt odniesienia ze stosowanymi w Polsce. Poznali też grecki rynek pracy oraz jego potrzeby w dziedzinie architektury krajobrazu.
Dla wielu uczestników było to również pierwsze doświadczenie związane z pobytem za granicą co miało duży wpływ na ukształtowanie się ich samoświadomości europejskiej oraz kształtowanie światopoglądu.

 

Projekt miał na celu umożliwienie uczniom zapoznania się z zagadnieniami, na które poświęcono niewiele czasu w ich programie nauczania oraz przeniesienie na rodzimy grunt najlepszych wzorców i praktyk z zakresu architektury
krajobrazu, w szczególności dotyczących projektowania i tworzenia ogrodów oraz terenów zielonych w stylach historycznych oraz nowoczesnych, budowy dróg, ścieżek i budowli z kamienia naturalnego, betonu i drewna oraz elementów ogrodnictwa.

 

Dzięki stażowi w Grecji uczniowie podwyższyli znajomość języków obcych, tj. branżowego języka angielskiego. Zdobyli oni doświadczenie w porozumiewaniu się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (np.: komunikacja grupowa, współpraca i rozwiązywanie problemów w grupie). Nabyte umiejętności techniczne oraz językowe oraz doświadczenia zebrane w czasie projektu pozwoliły młodzieży lepiej przygotować się do przyszłej pracy zawodowej i zwiększyły jej zdolności adaptacyjne na rynku pracy.
Cele związane z:
- zwiększeniem wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie architektury krajobrazu;
- zwiększeniem mobilności;
- rozwojem osobowościowym uczestników;
- poprawieniem pozycji uczestników na rynku pracy;
- edukacją kulturalną i językową zostały w pełni zrealizowane.


Głównym celem stażu był rozwój zawodowy uczniów, porównanie metod pracy i rozwiązań przyjętych w Polsce z metodami oraz rozwiązaniami stosowanymi w krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w zespole
międzynarodowym i poznanie nowych rozwiązań architektonicznych.
Projekt miał na celu również poprawę mobilności w ramach kształcenia zawodowego, pogłębienie współpracy między placówkami, ułatwienie transferu praktyk zawodowych, jak również zwiększenie stopnia przejrzystości w uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy nabyli również ogólnożyciowe kompetencje, takie jak: samodzielność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, radzenie sobie w zupełnie nowych sytuacjach stresowych, praca w zespole międzynarodowym, rozwiązywanie konfliktów w zespole.


Realizacja projektu pozwoliła wzmocnić poczucie obywatelstwa europejskiego i pełnej przynależności do Unii Europejskiej. Staż w Grecji umożliwił zarówno grupie naszych uczniów jak opiekunów poznanie kultury innych narodów,
systemu kształcenia zawodowego, norm i wartości osobistych. Bezpośredni kontakt z greckimi uczestnikami kształcenia zawodowego pozwolił uczniom na skonfrontowanie swoich doświadczeń z doświadczeniem swoich kolegów,
weryfikację własnej wiedzy i umiejętności oraz zapoznanie się ze sprzętem, wyposażeniem i rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w Grecji.