WARSZAWSKA NOC JAZZOWO-BLUESOWA

 

Nazwa zadania:  WARSZAWSKA NOC JAZZOWO-BLUESOWA

Program: Kultura - Interwencje

Instytucja współfinansująca: Narodowe Centrum Kultury

 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu wysokiej rangi koncertu Jazzowo-Bluesowego przeznaczonego dla uczestników 8 Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych (ponad 1200 profesorów z całego świata).  W wydarzeniu, zgodnie z zapowiedziami, udział wzięło ok. 1200 uczestników oraz mieszkańcy Warszawy zaproszeni przez organizatorów.  Dzięki działaniu udało się przybliżyć uczestnikom polski, tradycyjny i nowoczesny nurt jazzowo-bluesowy, starano ukazać Warszawę jako stolicę kultury, dokonano promocji twórczości artystycznej w formie koncertu, stworzono możliwość zaprezentowania się polskim artystom przed audytorium z całego świata. Wszystkie zespoły: Old Timers, Kasa Chorych i JJ Band zaprezentowały w trakcie trwania koncertu swoje utwory, sylwetka każdego z nich została należycie przybliżona przed wykonaniem. W koncercie wzięli udział również przedstawiciele władz Uniwersytetu Warszawskiego, Rady m.st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należy mieć na uwadze fakt, że uniwersytety, z których pochodzili uczestnicy, stanowią silne ośrodki opiniotwórcze więc spodziewać się można wysokiego współczynnika multiplikacyjnego obejmującego wszystkie kraje, z których pochodzili uczestnicy. Prezentacja zespołów, iluminacja Biblioteki Uniwersytety Warszawskiego, wypowiedzi i przedstawione treści służyć miały promocji polskiej kultury i Warszawy jako miejsca gdzie rozwija się ona w sposób szczególny. Zarówno organizacja jak i zaprezentowane treści zostały ocenione niezwykle wysoko. Realizacja zadania była również doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy między naukowcami z całego świata, ludźmi kultury, środowiskami samorządowymi oraz gospodarczymi, których przedstawiciele wzięli udział w wydarzeniu.

UKRAINE FOR EUROPE, EUROPE FOR UKRAINE

Nazwa zadania:  UKRAINE FOR EUROPE, EUROPE FOR UKRAINE

Program: Młodzież w Działaniu

Instytucja współfinansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (fundusze UE)

 

 

Projekt poprzez przybliżenie uczestnikom etymologii polskich i ukraińskich wydarzeń kulturalnych i historycznych, miał się przyczynić się do zrozumienia przez młodzież z obu państw wspólnoty tradycji, korzeni historycznych oraz wartości: zarówno historycznych, jak i współczesnych. Lepszemu zrozumieniu własnych potrzeb i myśli w wymiarze dosłownym i przenośnym miała służyć nauka podstaw języków: polskiego i ukraińskiego. Młodzież miała się od siebie uczyć i nawzajem się inspirować, co szczególnie widoczne było w trakcie spotkań z: działaczami społecznymi, radnymi, ludźmi kultury. Młodzież prezentowała również współczesną, własną interpretację kultury regionalnej, czego najlepszym przykładem była organizacja wieczorów narodowych. Wspólnej refleksji nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością została nadana formuła okrągłego stołu, w trakcie którego sama młodzież prezentowała i  dyskutowała na tematy związane z historią, ekonomią, polityką, szkolnictwem i problemami młodzieży. W naszym projekcie zachęcaliśmy uczestników do refleksji nad problematyką europejską i do aktywnego włączania się do dyskusji na temat kształtowania sie społeczeństwa europejskiego i jego wartości, Tematy

 

warsztatów, prowadzone przez ekspertów (pracowników UW: dr K. Jędrzejowska, dr. A. Kołodziejczyk, dr. A. Szeptycki, dr A. Wróbel, dr K. Zajączkowski) objęły następujące zagadnienia:

 

1.Idea jedności europejskiej. Kulturowo-cywilizacyjne pojmowanie Europy. Tożsamość narodowa w. 2.Kryteria przystąpienia do UE. Kryteria Kopenhaskie. Demokracja. Gospodarka rynkowa. Prawa człowieka. 3.Polityka spójności. Mechanizm wyrównywania różnic w poziomie rozwoju UE. Swobody rynku UE). 4.Obywatel w UE. Swobodny przepływ osób, polityka wizowa, azylu, imigracji. UE jako przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 5.Stosunki zewnętrzne UE z Ukrainą, Białorusią i Rosją. 6.Partnerstwo wschodnie i rola w nim Ukrainy. 7.Instrumenty pozyskiwania funduszy europejskich.  8.Kwestia wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Intencją organizatorów było również zapoznanie młodzieży z dorobkiem kulturowym Warszawy i Mazowsza. Grupa udała się na zwiedzanie: Łazienek Królewskich i Traktu Królewskiego, Starówki, Pałacu w Wilanowie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się Muzeum Powstania Warszawskiego. Czas wolny młodzież spędzała na wspólnych grach integracyjnych, zajęciach, rozegrane zostały również specjalne zawody sportowe oraz konkursy wiedzy.

NOWOCZESNE ROLNICTWO DLA MAZOWSZA

Nazwa zadania:  NOWOCZESNE ROLNICTWO DLA MAZOWSZA

Program: Leonardo da Vinci – Akcja Mobilność

Instytucja współfinansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (fundusze UE)

 

W projekcie uczestniczyć będzie 35 osobowa grupa młodzieży pełnoletniej, ucząca się zawodu technika rolnictwa i technika agrobiznesu w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim położonej w powiecie makowskim, w północnej części województwa mazowieckiego. "Mazowiecki Rynek Pracy" zamieścił mapę bezrobocia na Mazowszu według stanu na koniec października 2012 roku. Powiat makowski znajduje się w tym zestawieniu jako powiat o najwyższym - 35% wskaźniku bezrobocia w województwie.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów Szkoły oraz zwiększenie ich mobilności. Dzięki współpracy Szkoły z Centrum, którego członkowie cechują się doświadczeniem w realizacji projektów europejskich,  wypracowany został model Partnerstwa, który pozwala pełniej wykorzystywać potencjał obu instytucji. Szczególnie ma to znaczeniu przy realizacji potrzeb uczniów i zwiększania ich konkurencyjności i mobilności na rynku pracy. Dzięki projektowi odbędą oni 14-dniowy staż w Anglii w dniach 17-31 maja 2014 roku, którego efekty będą odczuwalne nie tylko w samej placówce, ale w szerszym wymiarze lokalnym. Projekt odpowiada nie tylko na potrzeby samych uczestników, ale również środowiska lokalnego: szkoły czy pracodawców. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej produkcji rolnej pozwoli uczestnikom na przeprowadzenie należytej modernizacji gospodarstw rolnych, których, w niedługim okresie, będą właścicielami. Zapoznanie się z najnowocześniejszymi w Europie technikami produkcji rolnej (urządzeniami, środkami zwiększającymi wydajność, organizacją pracy) w prosty sposób przełoży się na wzrost umiejętności praktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia należytych przedsięwzięć modernizacyjnych.  Uczestnicy zostaną również zapoznani z rozwiązaniami instytucjonalnymi (np. zrzeszenie producenckie). Wiedza w ten sposób zdobyta może być źródłem zmian i przeobrażeń obszarów wiejskich w tym regionie.

Filmowa Akademia Seniora
 

 

Edukacja Kulturalna
 

 

Erasmus+ SETTE
 

 

Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży