KIM JESTEŚMY

Centrum zostało założone przez młodych badaczy, nauczycieli akademickich, animatorów kultury oraz dużą grupę młodzieży, która aktywnie chce uczestniczyć w życiu kulturalnym i naukowym stolicy oraz Mazowsza. Członkowie centrum to osoby o szczerym przeświadczeniu o możliwościach i szansach jakie daje troska o wspólny rozwój oparty na współpracy i prawdziwym zaangażowaniu. Zasady swojej aktywności opierają na największych zdobyczach Oświecenia: wolności, demokracji, nauki i równości szans.  Do szczególnych obszarów zainteresowania i działalności należą:

 • Edukacja;

 • Nauka:

 • Integracja Europejska;

 • Kultura;

 • Społeczeństwo obywatelskie;

 • Współpraca międzynarodowa

Członkowie Centrum są otwarci na wszelką wymianę myśli oraz doświadczeń, wzmacnianie dialogu.

 

Realizując swoje statutowe cele Centrum Parnas zrealizowało tylko w 2013 roku ponad 10 projektów. Centrum było beneficjentem następujących programów:

 

 • UE Młodzież w Działaniu

 

 • UE Leonardo da Vinci

 

 • PL Kultura-Interwencje

 

 •  PL Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Edukacja Kulturalna

 

 •  PL Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

 

 • PL Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

 

 • EU Polsko-Litewski Program Wymiany Młodzieży

 

Centrum, realizując swoje projekty, współpracuje z partnerami na całym świecie, zarówno w UE (Belgia, Chorwacja, Niemcy, Włochy, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania), jak i poza nią: Chiny, Rosja, Turcja, Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki.
Centrum we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, prowadzi silną aktywność naukową, który obejmuje: publikacje, konferencje międzynarodowe, wymiany personelu dydaktycznego. Skupia naukowców z ponad 15 krajów - uczonych zawodowych pracujących na poziomie europejskim i paneuropejskim. Od 2014 roku rozpoczęło współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 Członkowie stowarzyszenia to głównie młodzi pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, studenci,  animatorzy kultury, którzy są zaangażowani w sprawy międzynarodowe, europejskie, z zakresu problematyki polityki społecznej. Centrum daje im możliwość prowadzenia wielu ciekawych projektów, rozwijania innowacyjnych pomysłów, uczenia się i doskonalenia własnej wiedzę i umiejętności.  Centrum jest otwarte na współpracę z instytucjami z całego świata. Jest gotów uczestniczyć we wszystkich projektach zgodnych z jej celami i zasadami.