Europejski staż zawodowy dla młodych rolników

2015-1-PL01-KA102-015992

Projekt stażu odbył się w Grecji i został zorganizowany dla 50 uczniów ZS w Makowie Mazowieckim o profilu technik-rolnik. To jeden z najbardziej popularnych kierunków specjalności w tej szkole. Głównym celem stażu był rozwój zawodowy uczniów, umożliwienie im porównania metod pracy i rozwiązań przyjętych w Polsce z metodami oraz rozwiązaniami stosowanymi w krajach europejskich. Projekt miał na celu zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy: lokalnym, regionalnym i europejskim. Dzięki udziałowi w praktykach zawodowych za granicą młodzież miała szanse zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które są coraz bardziej poszukiwane przez pracodawców i które odpowiadają założeniom gospodarki konkurencyjnej. Dodatkowo projekt przyczynił się do zwiększenia spójności społecznej kojarząc z jednej strony uczniów i praktykantów, a z drugiej pracodawców. Innymi słowy, pozwolił rozwinąć partnerstwo między przedstawicielami branży edukacyjnej oraz przedsiębiorstwami.

 

Do tego zwiększył mobilność uczniów w ramach kształcenia zawodowego, pogłębił współpracę między placówkami, ułatwił transfer praktyk zawodowych, jak również zwiększył stopnień przejrzystości w uznawaniu kwalifikacji zawodowych.


Kolejnym celem projektu był rozwój kapitału społecznego młodych ludzi, uświadomienie im ich mocy sprawczej, wzmocnienie ich wiary w siebie i zachęcenie do większej aktywności społecznej. Projekt przyczynił się również do zwiększenia innowacyjności młodych ludzi, umożliwiając im czerpanie inspiracji z zagranicznych rynków pracy. Uczestnicy nabyli również ogólnożyciowe kompetencje, takie jak: samodzielność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, radzenie sobie w zupełnie nowych sytuacjach stresowych, podejmowanie wyzwań zawodowych.


Dodatkowo projekt sprzyjał rozwojowi wielojęzyczności młodych Europejczyków, ucząc ich odnajdowania się w środowisku międzynarodowym, w tym komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy. Dzięki niemu zdobyli doświadczenie w porozumiewaniu się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (np. komunikacja grupowa, współpraca i rozwiązywanie problemów w grupie). 
Realizacja projektu pozwoliła wzmocnić u uczniów poczucie obywatelstwa europejskiego i pełnej przynależności do Unii Europejskiej oraz przyczyni się do promocji wartości europejskich.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

all
all

oliwa
oliwa

hotel2
hotel2

all
all

1/12